Open Kimono at Union Hall

Union Hall, 702 Union Street, Brooklyn

Open Kimono with C. Gibbs